Privacy Policies

เว็บไซต์ของเรามีการส่งข้อมูลไปให้ Google ประมวลผลเพื่อให้ถูกต้องตามหลัก PDPA

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัทฯ” จะปฏิบัติตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทอย่างเคร่งครัด โดยจะดำเนินการเก็บรักษาข้อมูลที่ได้รับจากท่านไว้เป็นความลับ จะไม่เปิดเผยข้อมูลไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดแก่บุคคล หรือหน่วยงานใดๆ ที่ไม่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เพื่อการตามวัตถุประสงค์นี้เท่านั้น

ท่านสามารถศึกษานโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯได้ที่ https://corporate.wacoal.co.th/privacy/policy_th.pdf

ความยินยอมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล  

1. การเก็บรวมรวมข้อมูลส่วนบุคคลนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการซื้อขายสินค้า, การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายโดยส่งข้อมูลผ่าน SMS หรือ Email หรือ Line หรือ Messenger หรือ Chat box ของ Social media Platform, การวิจัยตลาด, การวิเคราะห์ข้อมูล, การประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ และการติดต่อสอบถามวิจัยเพื่อพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่าย

2. ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกเก็บรวบรวมไว้จนกว่าท่านจะมีการถอนความยินยอม บริษัทฯ จะดำเนินการลบข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ไว้ออกจากฐานข้อมูลของบริษัทฯ เมื่อท่านได้ขอถอนความยินยอม

3. ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกใช้ หรือเปิดเผยต่อพนักงาน เจ้าหน้าที่ หรือผู้ปฎิบัติงานของบริษัทฯ และการใช้ หรือเปิดเผยนั้นเพื่อประโยชน์ของท่าน และ/หรือเพื่อปฎิบัติตามกฎหมาย และ/หรือเพื่อวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้

4. บริษัทฯ มีมาตรการรักษาความมั่งคงปลอดภัยของข้อมูลที่ได้ทำการจัดเก็บ จะใช้ความระมัดระวัง และป้องกันอย่างเต็มที่ จำกัดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูล จะไม่อนุญาตให้ผู้อื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง เข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ แต่บริษัทฯ ไม่ขอรับรองหรือไม่รับประกันใดๆ จากการฝ่าฝืน การขัดขวาง หรือความล่าช้าในการปฏิบัติงานอันเนื่องจากภัยธรรมชาติ การเกิดสถานะการณ์ความไม่สงบ ไวรัส การโจรกรรมข้อมูลหรือแฮคเกอร์ เทคโนโลยี หรือบุคคลอื่นๆ ที่กระทำการอย่างใดๆ โดยผิดกฎหมาย เพื่อเข้าถึงข้อมูล ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหาย หรือเดือดร้อนรำคาญแก่ท่าน

5. ท่านมีสิทธิขอถอนหรือยกเลิกความยินยอม หรือขอรับสำเนาข้อมูล ขอให้เปิดเผยการได้มา หรือคัดค้านการเก็บ ใช้ เปิดเผย หรือขอให้ลบ ทำลาย ทำให้ไม่สามารถระบุตัวตนได้ หรือขอให้ระงับการใช้ข้อมูล หรือขอให้แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง โดยติดต่อได้ที่ เบอร์ Call Center 065-732-1931 หรืออีเมลมาที่ arokayaonline@gmail.com

6. กรณีที่ท่านไม่ให้ข้อมูล หรือขอถอนความยินยอม หรือยกเลิกความยินยอม ท่านจะไม่มีสถานะการเป็นสมาชิกหรือถูกยกเลิกสถานะการเป็นสมาชิก

7. ท่านยินยอมให้บริษัทฯ เก็บ รวมรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลที่ให้ไว้หรือมีอยู่ หรือที่บริษัทฯ ได้รับหรือเข้าถึงได้จากแหล่งอื่น และยินยอมให้ผู้รับข้อมูลจากบริษัทฯ เก็บ รวมรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวได้ตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้ต่อบริษัทฯ

8. ท่านยืนยันว่าได้บรรลุนิติภาวะ มีสติสัมปชัญญะครบถ้วน ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ และไม่เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ

ข้าพเจ้าได้รับทราบรายละเอียดในความยินยอมนี้และมีความเข้าใจเป็นอย่างดี  โดยข้าพเจ้าในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลจึงให้ความยินยอม เพื่อให้บริษัทฯ สามารถดำเนินการ เก็บรวมรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าได้